اطلاعیه های بورس

درصد سهام لیزینگ ایران در بورس در سال 1393

فروردين
1 %
ارديبهشت
4 %
خرداد
7 %
تير
4 %
مرداد
2 %
شهريور
2 %
مهر
0 %
آبان
0 %
آذر
0 %
ِدی
0 %
بهمن
0 %
اسفند
0 %